V9 05-09-2023 | 09:45:17

Algemene voorwaarden

Inleiding

Nachttegenseksueelgeweld.nl is een fondsenwervend actieplatform waar iedereen zich kan inzetten voor Plan International door mee te doen aan een editie van dit Nederlandse wandelevenement.

Deelname

 • Iedereen vanaf 16 jaar kan zich online inschrijven om deel te nemen aan de Nacht Tegen Seksueel Geweld. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan is deelname vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan.
 • Deelnemers tussen 16 en 18 jaar moeten voor inschrijving akkoord hebben van een ouder/verzorger en gedurende de tocht begeleid worden door een volwassene.
 • Deelnemers maken hun eigen pagina aan en vullen deze met leuke content.
 • Deelnemers doneren op hun eigen pagina 25 euro, zijnde inschrijfgeld.
 • Deelnemers gaan vervolgens fondsenwerven bij en/of met familie/vrienden/school etc.

Definities

Organisatie:

Plan International Nederland, hierna te noemen Plan International

Samenwerkingspartners en Uitvoerende partijen:

Externe partijen waar de Organisatie een samenwerkingsverband mee is aangegaan voor de Organisatie van evenementen en/of partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de evenementen.

De Nacht Tegen Seksueel Geweld:

Wandelevenement georganiseerd door Plan International, Samenwerkingspartners of Uitvoerende partijen. Alle sportevenementen waar Deelnemers aan deelnemen voor Plan International zijn fondsenwervend.

Deelnemer:

Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor deelname aan het wandelevenement op www.nachttegenseksueelgeweld.nl

Inschrijfgeld:

Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan een sportevenement. Voor de Nacht Tegen Seksueel Geweld geldt een minimaal inschrijfbedrag van 25 euro. Deze wordt tijdens het aanmaken van een persoonlijke actiepagina  van de Deelnemer voldaan.

Algemeen

 • De voorwaarden zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) evenementen waarbij de Organisatie als directe of indirecte partij betrokken is.
 • Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 • Uitdrukkelijk worden door de Deelnemer of derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

Deelname en inschrijving

 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald.
 • Online inschrijven kan alleen via www.nachttegenseksueelgeweld.nl
 • Let op: voor dit wandelevenement geldt een minimale eerste donatie van 25 euro, zijnde inschrijfgeld.
 • Het Inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving betaald via iDeal.
 • Deelname aan sportevenementen is alleen mogelijk als het Inschrijfgeld is betaald via iDeal of overboeking. Indien echter het Inschrijfgeld twee weken voor het betreffende sportevenement niet is bijgeschreven op rekening van de Organisatie kan niet worden deelgenomen.
 • Inschrijving voor dit evenement is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
 • Deelnemers kunnen deelnemen als team of als individuele Deelnemer.
 • De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. De Deelnemer realiseert zich dat – vanwege het uitdagende karakter van sommige sportevenementen – zware eisen aan zijn/haar fysieke en psychische conditie worden gesteld. De Organisatie adviseert de Deelnemer een in die gevallen voorafgaande medische controle te laten uitvoeren. Bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
 • De Deelnemer verklaart dat hij/zij voldoende gezond is om aan dit wandelevenement deel te nemen.

Spelregels

 • Deelnemers hebben respect voor elkaar en de natuur en leven deze Algemene Voorwaarden onverkort na.
 • Deelnemers zijn tijdens het evenement verplicht alle aanwijzingen van politie en de Organisatie op te volgen.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het evenement het besluit te nemen eventueel de deelname te beëindigen.
 • Deelnemers aan het evenement wordt afgeraden koptelefoons te gebruiken.
 • Tijdens het evenement is het Deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere Deelnemers.
 • Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaar zettend gedragen .
 • Deelnemers mogen geen afval op en rond de routes weggooien.
 • Het verstrekte startnummer dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
 • Deelnemers hebben tijdens de wandeling een telefoon om op ieder moment contact te kunnen houden met de organisatie.

(Sport)evenementen: de routes

 • De routes zijn niet uitsluitend toegankelijk voor de Deelnemers aan het evenement. Deelnemers dienen daarom rekening te houden met ander verkeer.
 • Het is verboden om als Deelnemer van de routes af te wijken.
 • Deelnemers kunnen de Organisatie niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.
 • De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt.
 • De Organisatie behoudt zich tevens het recht voor om start- en/of finishtijden en/of – locaties te wijzigen.
 • Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld.

Voorbereiding

 • Deelnemers doen vrijwillig mee.
 • Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het evenement. In geval van twijfel adviseert de Organisatie dat de Deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een deskundige trainer.
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens een eigen actie of tijdens deelname aan het evenement wegens onvoldoende voorbereiding van de Deelnemer of de fysieke gezondheid van de Deelnemer.

Materiaal

 • Deelnemers dragen tijdens een evenement een geldig identiteitsbewijs bij zich.
 • Deelnemers dragen zelf zorg voor goede kleding, materiaal en schoeisel voor elk type weer.

Vragen medische verzorging

 • Als een Deelnemer lichamelijk letsel oploopt tijdens het evenement, wordt hier altijd melding van gemaakt bij de Organisatie.
 • Een Deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld verwondingen of uitputting niet verder kan, is de Deelnemer verplicht hulp in te schakelen van de EHBO-post en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming van de hulpverlening worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel.

Annulering

 • Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan een evenement of besluit om een eigen actie af te breken is teruggave van het Inschrijfgeld, sponsorgeld of mogelijk ander gemaakte kosten niet mogelijk. Dit geldt ook voor bedrijventeams.
 • Als een evenement onverhoopt door overmacht als bedoeld in artikel 14.6 van deze Algemene Voorwaarden moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers, waaronder het Inschrijfgeld en het sponsorgeld. Het sponsorgeld wordt te allen tijden besteed aan het op nachttegenseksueelgeweld.nl gecommuniceerde Plan International programma.

Vervoer

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de (start en finish) locatie. Dit geldt ook voor eventuele bezoekers en Deelnemers die voortijdig stoppen.

Verzekering

 • Deelnemers zijn verplicht zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt.
 • Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten, komt dit voor hun eigen risico. De Organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid en vrijwaring organisatie

 • Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan het evenement risico’s en gevaren met zich mee kan brengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals, maar niet beperkt tot, letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep.
 • Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers.
 • Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 • De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.
 • De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
 • schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde Uitvoerende partijen, Samenwerkingspartners en derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
 • schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het evenement meegebrachte goederen;
 • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van evenementen;
 • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers;
 • schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
 • gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van een Deelnemer.
 • De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie en/of Uitvoerende partijen en Samenwerkingspartners. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

 Diskwalificatie

 • Een Deelnemer kan worden gediskwalificeerd van deelname aan het evenement, indien:
  • De Deelnemer het Inschrijfgeld niet heeft voldaan;
  • De Deelnemer jonger is dan 16 jaar en niet kan aantonen toestemming te hebben van ouders/verzorgers en/of er geen begeleider boven de 18 jaar meeloopt die ook het inschrijfgeld heeft voldaan.
  • Deel wordt genomen aan het wandelevenement zonder (een juist) startnummer;
  • Indien de Deelnemer van de route afwijkt;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie de spelregels overtreedt;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie medische problemen heeft;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie ongeoorloofd gedrag vertoond;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie (verkeers)regels overtreedt;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie aanwijzingen van de politie, Organisatie of de medische staf niet opvolgt.
 • De Deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de Organisatie, de medische staf of de politie, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld en sponsorgeld.

 Privacy

 • Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun persoonlijke gegevens aan Plan International. Zie ook Privacy Statement (nachttegenseksueelgeweld.nl)
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn/haar beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • De voornoemde opnames kunnen door de Organisatie de jaren daaropvolgend worden gebruikt om Nacht Tegen Seksueel Geweld en Plan International te promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het sportevenement of de actie aan te geven.
 • Op de verwerking van Persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Privacy Statement (nachttegenseksueelgeweld.nl)

Informatievoorziening

 • Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e-mails en de website van www.nachttegenseksueelgeweld.nl
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e- mailadres, lezen van de nieuwsbrieven, etc.).

Huisstijl

Deelnemers mogen de huisstijl (logo, beschikbaar gesteld beeldmateriaal, basistekst, enz.) van Plan International gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Deelnemers dienen bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie via info@planinternational.nl.

Rechts- en forumkeuze

  • Op de rechtsverhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Overig

  • Aanvullingen op of afwijkingen van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Akkoord

De Deelnemer erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en het volledig te hebben aanvaard. Door het aanvinken van de Algemene Voorwaarden op het online inschrijfformulier gaat de Deelnemer akkoord met het geldend Algemene Voorwaarden voor www.nachttegenseksueelgeweld.nl. Per e -mail ontvangt de Deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“Persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website www.nachttegenseksueelgeweld.nl zullen Plan International en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Plan International Nederland en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Plan International Nederland geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Plan International Nederland en Kentaa krijgen volledig inzicht in de Persoonsgegevens van de Deelnemers en donateurs. Deze Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Plan International daartoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer een Deelnemer de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of wanneer iemand een donatie doet, dan worden de Persoonsgegevens vastgelegd. Plan International en Kentaa gebruiken deze Persoonsgegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van geldinzamelacties, het inschrijven voor evenementen, het verwerken van donaties en om Deelnemers en sponsors (telefonisch) te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om steun te vragen. Indien mensen geen informatie van Plan International wensen te ontvangen of bezwaar willen maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens, dan kunnen zij contact opnemen via: info@planinternational.nl. Zij kunnen zich voor nieuwsbrieven en e-mails ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Op de verwerking van Persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Deze website is eigendom van Plan International. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van www.nachttegenseksueelgeweld.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Plan International en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Plan International en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Plan International en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Algemene voorwaarden website

Auteursrecht

Plan International Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op nachttegenseksueelgeweld.nl, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Plan International Nederland tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. Plan International Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Cycle for Plan NL zullen Plan International Nederland en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Plan International Nederland en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Plan International Nederland geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Plan International Nederland en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Plan International Nederland daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Plan International Nederland en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Plan International Nederland wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: Plan International, info@planinternational.nl, 020-5495520, Stadhouderskade 60 1072AC Amsterdam. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Plan International en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Plan International en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlands rechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

 

Delen